ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد


1396/03/30

هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت

ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد
هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را اصلاح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج - مؤسسه اعتباری: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه، موسسه اعتباری محسوب نمی­شوند.
۲- ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط می‌باشد.
تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین‌شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳- تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده
الحاق می‌شود:
تبصره ٢- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننمایدبه شرح زیر می‏باشد:
%۲A*(۱+۰.۰۲B)
A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۴- بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و
تبصره­های زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
۲- میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.
تبصره ۱- صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت‌ سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید.
تبصره ۲- حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس، برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.
تبصره ۳- مانده سپرده‌های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین‌شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران قابل کاهش است.
تبصره ۵- کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده‌ است نباید اعمال گردد.
۵- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف‌ است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.
تبصره٢- نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:
C*(۱+۰.۰۲B)
C= درصد ثابتی که حسب مفاد بند (٢) ماده (٩) این آیین‏نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‏شود.
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته ­است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش‌گذاری دارایی­های متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده­های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه محاسبه و به ‌حساب صندوق واریز نماید.
ماده ۱۲- حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار‏نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.
ماده۱۳- متناسب با ریسک‌ فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.
۷- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوق‏الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارایه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین‏ نامه می‌‏شود.
۸- تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)،
(۸) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ لغو می‌شوند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­جمهور این مصوبه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
انتهای پیام
مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

استمرار افزایش عرضه گوشت قرمز تا کاهش قیمت

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که با توجه به نیاز حدود ۱۰۰ هزار تنی کشور به واردات گوشت قرمز و تمایل مردم برای مصرف این محصول به صورت گرم و تازه، افزایش عرضه گوشت قرمز تا ارزان شدن و م

برگزاری پانزدهمین نمایشگاه صید و شکار در امارات

پانزدهمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی صید و شکار در ابوظبی - پایتخت امارات متحده عربی - برگزار می‌شود. به گزارش خبرنگار ایسنا در دوبی، پانزدهمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی صید و شکار از ۱۲ تا

اعلام آمادگی اکووادور برای کاهش تولید نفت

یک ماه پس از اعلام خروج اکووادور از توافق کاهش عرضه اوپک، این کشور اعلام کرد که سطح تولید و عرضه نفت خود را بیشتر از گذشته کاهش خواهد داد. به گزارش ایسنا، به نقل از بلومبرگ، کارلوس پ

تاثیر احتمالی تحریم‌ شدن روسیه بر گازپروم

با اینکه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه می تواند در روند فعالیت و پروژه های گازپروم روسیه اختلال ایجاد کند، اما هنوز این شرکت در راستای تغییر استراتژی هایش در اروپا هیچ اقدامی انجام نداده اس

بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز جمعه

"وام مسکن چند؟"، "علت اظهارات متناقض مدیر تلگرام"، "کمبود بنزین نداریم/شمال غرب تهران پمپ‌بنزین کم دارد"، "کودتا علیه "حافظ" تا ۲۸ مرداد!"

عراق بازی اوپک را به هم زد

مشاور موسسه بین‌المللی مطالعات انرژی با اشاره به وضعیت بازار جهانی نفت و کاهش پایبندی اعضا به کاهش تعهد از ۷۷ به ۷۵درصد گفت: متاسفانه عراق بازی را به هم زده است. چشم‌انداز قیمت نفت در باز

توجیه اقتصادی؛ آخرین دلیل فیلتر تماس صوتی تلگرام

تماس صوتی تلگرام به عنوان یکی از خدمات این پیام‌رسان از زمان ارائه مورد توجه کاربران قرار گرفت، اما از همان ابتدا با اختلال روبه‌رو شد. در حالی که هر یک از اپراتورها، مسئولان وزارت ارتباط

خوش‌چهره: راس کل خطاها، خام‌فروشی نفت است

یک اقتصاددان می‌گوید اگر نگاهی به اقتصاد بعد جنگ بیندازیم می‌بینیم هرچه به جلوتر می‌آییم فساد افسانه‌ای‌تر می‌شود. به نظر من بین قیمت نفت و فساد رابطه وجود دارد و هر چه قیمت نفت بالاتر می

۷۸ درصد جویندگان کار مهارت فنی ندارند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران می‌گوید استقبال از طرح کارورزی به حدی بوده که ۴۰ هزار نفر در استان تهران برای این طرح ثبت نام کرده‌اند. او تاکید دارد که بیش از ۷۸ درصد جویندگ

مشمولان، کد شبای خودرا ثبت کنند

پول‌نیوز - مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی، جعفر سبحانی پیش بینی کرد اولین سود برگه سهام عدالت تا پیش از شروع نیمه دوم سال 96 به حساب متقاضیان وارد شود. جعفر سبحانی به پول نیوز گفت: سازمان خ

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch